Skip to main content

Richtlijnen auteurs Arabesken

Deze pagina bevat twee teksten die gelden voor auteurs van bijdragen aan Arabesken:
1. Richtlijnen voor auteurs;
2. Tekst van de brief aan de auteurs over het copyright van hun artikel

RICHTLIJNEN VOOR AUTEURS
De deadline voor auteurs voor het juninummer is in principe 1 april, voor het decembernummer 1 oktober, maar daar kan indien nodig van worden afgeweken. Het meezenden van eigen illustratiemateriaal wordt toegejuicht (het liefst in zo groot mogelijk formaat; illustraties van internet zijn – vaak – niet bruikbaar). Als auteur krijgt u twee presentexemplaren van Arabesken opgestuurd, ook als u donateur bent van het Genootschap.

Bij het redigeren houdt de redactie zich in principe aan de volgende stelregels.

Regels en huisstijl
- De maximale lengte van een artikel: 2500 woorden (kan van worden afgeweken indien nodig).
- De maximale lengte van een recensie: wordt per keer bekeken
- Een artikel dient een aansprekende, korte titel te hebben, eventueel met een wat langere ondertitel  (“chapeau” – dit doet de redactie meestal).
- Het artikel begint met een korte lead (introductie), waarin op pakkende wijze het onderwerp van het  artikel wordt beschreven (dit doet de redactie meestal).
- Het artikel heeft idealiter korte ‘tussenkopjes’. Zo niet, dan voegt de redactie ze toe.
- Er worden altijd eindnoten gebruikt. Voetnoten of verwijzingen in de lopende tekst worden door de redactie omgezet.
- Er wordt alleen geciteerd uit de editie Volledige Werken Louis Couperus, dus niet uit het Verzameld Werk, eerste of andere drukken, tenzij daar een goede reden voor is. Mocht er uit een andere editie worden geciteerd, dan zal de redactie dit omzetten.

Na redactie krijgt u uw artikel teruggestuurd ter goedkeuring en/of wijziging. Bij publicatie in Arabesken geeft u ook toestemming voor het op de internetsite www.louiscouperus.nl publiceren van uw tekst. De online publicatie volgt een half jaar na publicatie van de papieren versie van Arabesken.
Het auteursrecht op uw bijdrage blijft geheel bij u. Publicatie van uw bijdrage in Arabesken betekent niet dat de redactie of het bestuur van het LCG instemt met de inhoud.


Tekst van de brief aan de auteurs over het copyright van hun artikel

Geachte auteur,
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan Arabesken, het tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap. In deze brief zetten wij uiteen hoe het Genootschap de auteursrechten voor haar auteurs heeft geregeld.
Als auteur ontvangt u 2 presentexemplaren van de editie van Arabesken met uw artikel. Wilt u meer exemplaren, dan kunt u deze bestellen via het bestelformulier op www.louiscouperus.nl.

Bij publicatie in Arabesken geeft u ook toestemming voor het op onze internetsite www.louiscouperus.nl publiceren van uw tekst. De online publicatie volgt een half jaar na publicatie van de papieren versie van Arabesken.
Het auteursrecht op uw bijdrage blijft geheel bij u. Publicatie van uw bijdrage in Arabesken betekent niet noodzakelijkerwijs dat de redactie of het bestuur van het LCG instemt met de inhoud.

Sommige openbare bibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek hebben een abonnement op Arabesken en de Couperus Cahiers. De Stichting Leenrecht incasseert namens auteurs en uitgevers de billijke vergoedingen die openbare bibliotheken verschuldigd zijn voor het uitlenen van geschriften. De Stichting Pro (Publicatie en Reprorechten Organisatie) keert aan het Louis Couperus Genootschap deze wettelijke leenrechtvergoedingen uit. Namens Pro keert de sectie CLIP ons daarbovenop een vergoeding uit als artikelen uit Arabesken worden opgenomen in (digitale) knipselkranten. Wilt u ook aanspraak maken op eventuele leen-rechtvergoedingen, sluit u dan aan bij de Stichting Lira (www.lira.nl). Lira beheert collectief auteursrechten van schrijvers en vertalers in Nederland. Aansluiting bij Lira is gratis.

Bij fotokopiëren van pagina’s uit Arabesken zijn bedrijven en instellingen reprorecht verschuldigd. Deze vergoedingen worden geïnd door Stichting Reprorecht en aan ons als uitgever uitgekeerd. Aangezien deze bedragen zeer gering zijn, zijn de administratieve lasten meestal hoger dan de uit te keren gelden. Hoewel wij in principe de helft van deze gelden weer aan onze auteurs moeten uitkeren, hopen wij dat u er begrip voor heeft, als wij pas bij een vergoeding van meer dan € 25,00 per auteur overgaan tot uitkering.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met de Hoofdredacteur: arabesken@louiscouperus.nl.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van het Louis Couperus Genootschap en de redactie van Arabesken,